۰
چارت

شرکت نهال با بیش از ده سال پشتکار و تلاش های بی دریغ پرسنل متعهد خود درتلاش است تـابا نگرشی نوین در عرصه بازاریابی کشور،از تمامی ظرفیت هادر

جهت رضایت مشتریهای خــوداستفاده نموده و در مسیر پیش رو با گامهای بلند به سمت برطـرف کردن تمام نیـازهای مصرفـــی جامعــه فیــزیوتراپی کشــور

قدم بردارد.در این راه تعهد به انجام خـدمات درکمترین زمان و با بهتــرین کیفیـــت ، نقشه راه این مجمـوعه بوده و اطمینان مشتــــریان محتـرم این شرکت

از دریافـت به مــوقع سفــارشات خود ، موجـب ایجاد یک برنــامه ریزی دقیـق در جهـت تحقـق این امـر شده است. ســــالها تلاش و ممـارست لازم است تا

درک درستی از نحـوه خـدمت رســـانی درست  به مشتـریـــان حاصــل شود و نتیـجه آن پذیــــرش مشـتری نسبت به تعلق قلـبی و حس دوستــانه

پرسنـــل شـــرکت با آنها میبــاشـد.

شعار شرکت نهال نشانه پاسخگو بودن شرکت در قبل فعالیتهای خود میباشد:
فروش پایان کار نیست           آغاز یک تعهد است

 

بالا

09903196189
Verified by MonsterInsights